Subscribe for Newsletter
|| Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram~कार्तिकेय प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र ||

Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram

 

योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः
स्कंदः कुमारः सेनानीः स्वामी शंकरसंभवः ॥१॥

 

गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः
तारकारिरुमापुत्रः क्रौंचारिश्च षडाननः ॥२॥

 

शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः
सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः ॥३॥

 

शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्
सर्वागमप्रणेता वांच्छितार्थप्रदर्शनः ॥४॥

 


अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत्
प्रत्यूषं श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ॥५॥

 

महामंत्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम्
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥६॥

इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यं
श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥७॥


 

 

 
Strotra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com