Home » Strotra Collection » Namami Narayan PadPankajam Stotram~नमामि नारायणपादपङ्कजम् स्तोत्रम्
||

Namami Narayan PadPankajam Stotram~नमामि नारायणपादपङ्कजम् स्तोत्रम्

||

नमामि नारायणपादपङ्कजम् स्तोत्रम्

 

 नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा I
वदामि नारायणनाम निर्मलं स्मरामि नारायणतत्वमव्ययम् II १ II


श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण भक्तप्रिय चक्रपाणे I
श्रीपद्मनाभाच्युत कैटभारे श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे II २ II


अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति I
वक्तुं समर्थोSपि न वक्ति कश्र्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् II ३ II


ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययं हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् I
समाहितानां सतताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धिं परमां च वैष्णवीम् II ४ II


क्षीरसागरतरन्गशीकरासारतार चितचारुमूर्तये I
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः II ५ II


II इति श्री नमामिनारायणपादपङ्कजं स्तोत्रम् संपूर्णं II

 
Subscribe for Newsletter
Strotra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com