Home » Strotra Collection » Radha Nam Mahatmya Stotram~श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र
||

Radha Nam Mahatmya Stotram~श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र

||


श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्ररेफो हि कोटी जन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभम् I
आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत् I


धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम् I
श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः I
रेफ़ो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे II


सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् I

धकारः सहवासं च तत्तुल्यकालमेव च I
ददाति सार्ष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम् I


आकरस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरौ यथा I
योगशक्तिं योगमतिं सर्वकालं हरिस्मृतिम् I


श्रुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषम् I
रोगशोक मृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः I


II इति श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र संपूर्णं II

 
Subscribe for Newsletter
Strotra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com